Saturday, May 27, 2006

HoLa GeNtE!!


ßüënø.. Þø® ƒîn Þüdë ëntëndë® çømø ƒümçîønå ë§tø jëjë!! ë§Þë®ø q lë§ gü§të ¥ qüë më dëjën müçhø§ mën§åjë§!! jëjë ßë§ø§
Ãçå lë§ müë§t®ø mî Þîçhîçhø jåjå!!!... €l Mîçk¥...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home